mascotes

Proteccio de dades

CONDICIONS GENERALS D’ÚS DE LA WEB D’ATENEM SL.

www.atenem.com

ATENEM,SL., Carrer Secretari Coloma 64-68, esc.A, entl. 4a (08024 Barcelona) NIF B66037268, posa a la seva disposició en la web www.atenem.com determinats continguts de caràcter informatiu sobre les seves activitats.

Les presents condicions generals regeixen única i exclusivament l’ús del lloc de la web d’ATENEM,SL., per part dels USUARIS que accedeixin al mateix. Les presents condicions generals s’exposen a l’USUARI en el lloc de la web www.atenem.com en totes i cada una de les pàgines i cada vegada que un USUARI introdueixi les seves dades en els formularis existents, per que les llegeixi, les imprimeixi, arxivi i accepti a través d’internet, no podent l’USUARI introduir les seves dades efectivament sense que s’hagi produït aquesta acceptació.

L’accés al lloc de la web d’ATENEM,SL.,implica sense reserves l’acceptació de les presents condicions generals d’us que l’USUARI afirma comprendre en la seva totalitat. L’ USUARI es compromet a no util•litzar el lloc de la web i els serveis que s’ofereixen en el mateix per la realització d’activitats contràries a la llei i a respectar en tot moment les presents condicions generals.

PRIMERA.- El lloc web d’ATENEM,SL. ha sigut realitzat per una banda, amb el fi de posar a disposició de tercers informació sobre les seves activitats i per l’altre, posar a disposició dels usuaris la possibilitat de contactar ATENEM,SL. Per sol·licitar informació addicional.

SEGONA.- CONDICIONS D’ACCES I US

    2.1.- L’util.lizació del lloc web d’ATENEM,SL. no comporta la obligatorietat d’inscripció de l’ USUARI, a excepció si aquest USUARI desitja utilitzar la base de dades d’articles existents en www.atenem.com a on és precís que es registri omplint un formulari bàsic, aquesta subscripció es regirà per les condicions generals específiques. Les condicions d’accés i ús del present lloc web es regeixen estrictament per la legalitat vigent i pel principi de bona fe comprometent-se l’ USUARI a realitzar un bon ús de la web. Queden prohibits tots els actes que vulnerin la legalitat, drets o interessos de tercers: dret a la intimitat, protecció de dades, propietat intel·lectual etc. Expressament ATENEM,SL. prohibeix els següents:

        2.1.1.- Realitzar accions que puguin produir en la web o a través de la mateixa qualsevol classe de dany als sistemes d’ATENEM,SL. o a tercers.
        2.1.2.- Realitzar sense la deguda autorització qualsevol classe de publicitat o informació comercial directament o de forma encoberta, l’envio de correus massius ("spaming") o envio de grans missatges amb la finalitat de bloquejar servidors de la red ("mail bombing").

    2.2.- ATENEM,SL. podrà interrompre en qualsevol moment l’accés al lloc web si detecta un us contrari a la legalitat, la bona fe o a les presents condicions generals- veure clàusula cinquena.

TERCERA.- CONTINGUTS. Els continguts incorporats en aquest lloc web han sigut elaborats e inclosos per:

    3.1.- ATENEM,SL. Util.litzant fonts internes i externes de tal forma que ATENEM,SL. únicament se fa responsable pels continguts el.laborats de forma interna.
    3.2.- Tercers aliens a, ATENEM,SL.  Ja sigui per mitjà de col·laboracions directes en el lloc web o bé presents a través d’hiperenllaços o links a altres llocs web o a noticies d’altres llocs dels que no és titular ATENEM,SL.. ATENEM,SL. en cap cas serà responsable dels continguts així introduïts i no garantits el correcte funcionament de tots aquests links o hiperenllaços. L’USUARI que desitgi establir un hiperenllaç en el seu lloc de la web al lloc web d’ATENEM,SL. no realitzarà un us il·legal o contrari a la bona fe de les informacions posades a disposició en el referit lloc web.
    3.3.- ATENEM,SL. Es reserva el dret a modificar en qualsevol moment els continguts existents en el lloc web.

QUARTA.- RESPONSABILITAT.-

    4.1.- ATENEM,SL. en cap cas serà responsable de:
        4.1.1.- Els problemes e incidències que poguessin produir-se en les comunicacions, eliminació o transmissions incompletes de forma que està garantit  que els serveis del lloc web estiguin constantment operatius.
        4.1.2.- De la producció de qualsevol tipus de danys que els USUARIS o tercers poguessin ocasionar en el lloc web.
        4.1.3.- De las condicions o característiques dels articles que s’ofereixin en el lloc web.

    ATENEM,SL. simplement posa en contacte a empreses i professionals que oferten o demanden aquests articles però no es responsabilitza de les negociacions o acords posteriors que realitzin aquestes empreses o professionals quedant única i exclusivament la bona marxa de la compraventa en mans d’aquests usuaris.

    4.2.- ATENEM,SL.  se reserva el dret a suspendre l’accés sense previ avis de forma discrecional i amb caràcter definitiu o temporal fins l’assegurament de l’efectiva responsabilitat dels danys que puguin produir-se. Així mateix, ATENEM,SL.  col·laborarà i notificarà a l’autoritat competent aquestes incidències en el moment en que tingui coneixement fehacient de que els danys ocasionats constitueixen qualsevol tipus d’activitat il·lícita.

    4.3.- ATENEM,SL. Assumeix  les responsabilitat que puguin derivar-se de la prestació dels serveis que ofereix en els límits i tal i com queda especificat en les diferents Condicions Generals de Contractació dels serveis que es posen a disposició de l’USUARI.

QUINTA.- DRETS D’AUTOR I MARCA.- ATENEM,SL. és una marca registrada. Queda prohibida la util.lització aliena per qualsevol mitjà de la marca    d’ ATENEM,SL., que inclogui tant el nom com el logotip, menys quan hi ha el consentiment exprés d’ATENEM,SL. Queden reservats tots els drets. A més, del lloc web d’ATENEM,SL. –els continguts propis, la programació i el disseny del lloc web-  que es troba plenament protegit pels drets d’autor, quedant expressament prohibida tota reproducció, comunicació, distribució i transformació dels referits elements protegits a excepció quan hi ha el consentiment exprés d’ATENEM,SL.

SISENA.- JURISDICCIÓ I LLEI APLICABLE.- Les presents condicions generals es regeixen per la legislació espanyola. Son competents per resoldre tota controvèrsia o conflicte que es derivi de les presents condicions generals els Jutjats de Barcelona renunciant expressament l’USUARI a qualsevol altre jurisdicció que pogués correspondre-li.

SETENA: En cas de que qualsevol clàusula del present document sigui declarada nul, les demés clàusules seguiran vigents i s’interpretaran tenint en comte la voluntat de les parts i la finalitat mateixa de les presents condicions. ATENEM,SL. podrà no exercitar algun dels drets i facultats conferits en aquest document el que no implicarà en cap cas la renúncia als mateixos a excepció del reconeixement exprés per part d’ATENEM,SL.

LEGAL LOPD

Informació a l’usuari de l’existència de fitxer i sol·licitud del consentiment pel tractament automatitzat de les seves dades personals.
 
En relació amb les dades de caràcter personal facilitats per l’USUARI en el formulari de registre en www.atenem.com, ATENEM,SL. compleix estrictament la normativa vigent establerta en la Llei 15/1999 de Protecció de Dades de Caràcter Personal i demés legislació que la desenvolupa e informa al CONTRACTANT que les referides dades incloses dintre d’un fitxer pel seu tractament automatitzat prestant el CONTRACTANT consentiment mitjançant l’acceptació d’aquestes condicions generals a dit tractament.

Finalitat de les dades

ATENEM,SL. Recull determinades dades personals que son introduïts pel  CONTRACTANT lliurement en un formulari amb la finalitat de poder contractar els diferents serveis així com respondre e identificar les peticions realitzades pel CONTRACTANT. Per això necessitem saber qui és per tal de conèixer les seves necessitats. ATENEM,SL. informa que gestionarà aquestes dades per l’administració, ampliació i millora dels seus serveis així com per fins tècnics i comercials sobre els productes i serveis oferts. Així mateix, ATENEM,SL. Recull determinades dades en l’àrea de recursos humans i en la de distribuïdors i afiliats amb la finalitat de procedir a la selecció de futurs treballadors i distribuïdors de l’empresa i mantenir contacte amb els mateixos. En tot cas, les dades recollides i tractades per ATENEM,SL. son únicament els bàsics per les finalitats senyalades anteriorment.

Obligatorietat de la introducció de les dades

Per accedir al lloc web d’ATENEM,SL. www.atenem.com no és necessari aportar cap informació. En canvi, per realitzar sol·licituds d’informació o realitzar la sol·licitud d’un servei concret sí és necessari que l’USUARI aporti dades en els formularis existents en el lloc web per les finalitats anteriorment descrites.

Drets d’accés, rectificació, cancel·lació i oposició

El CONTRACTANT que introdueixi les seves dades personals en els formularis d’alta tindrà ple dret a exercitar els seus drets d’accés, rectificació, cancel·lació i oposició en qualsevol moment sol·licitant-lo a Aquesta adreça de correu-e està protegida dels robots de spam.Necessites Javascript habilitat per veure-la., o per correu postal a: ATENEM,SL., - Carrer Secretari Coloma 64-68, esc.A, entl. 4ª (08024 Barcelona), acompanyant sempre a la sol·licitud una còpia del DNI/NIE del titular de les dades. En tot cas, ATENEM,SL. Es compromet a cancel·lar les dades personals recavats quan hagin deixat de ser necessaris o pertinents per les finalitat per les que van ser recollits.

Responsable del tractament

El responsable del tractament de les dades és ATENEM,SL., amb domicili social Carrer Secretari Coloma 64-68, esc.A, entl. 4ª (08024 Barcelona). ATENEM,SL. ha inscrit degudament els seus fitxers en l’Agència de Protecció de Dades, podent-ne  consultar els mateixos en l’Agència de Protecció de Dades. ATENEM,SL. no és en cap cas responsable de les dades que pugui allotjar l’USUARI en els diferents serveis que s’ofereixin ja que ATENEM,SL. ni recull aquestes dades ni els tracte assumint el CONTRACTANT la responsabilitat dels mateixos.

Cessió de dades

No existeix cap cessió de dades a tercers. ATENEM,SL. tan sols utilitza les dades per finalitats descrites en la clàusula 5.2. i no cedeix dades a cap altre entitat. ATENEM,SL. informa al CONTRACTANT que mitjançant l’adhesió a les presents condicions generals presta el seu consentiment a la comunicació necessària e imprescindible de les seves dades per gestionar els serveis que te contractats, comunicació lligada amb la finalitat mateixa per la que les dades van ser introduïts i, per tant, relacionada amb la lliure i legitima acceptació de la relació jurídica entre el CONTRACTANT i ATENEM,SL., on el desenvolupament, compliment i control implica la comunicació necessària d’aquestes dades.

Seguretat

ATENEM,SL. assegura l’absoluta confidencialitat i privacitat de les dades personals i per això s’han adoptat mesures de seguretat a fi d’evitar l’alteració, pèrdua, tractament o accés no autoritzat, i garantir així la seva integritat i seguretat. Tot i així ATENEM,SL. no serà responsable de les incidències que puguin sorgir al voltant a dades personals quan aquestes es derivin: bé d’un atac o accés no autoritzat als sistemes de tal forma que resulti impossible detectar-ho o impedir-ho tot i adoptant-ne les mesures segons l’estat de la tecnologia actual, o bé d’una falta de diligència de l’USUARI o CONTRACTANT en quan a la guarda i custodia de les seves claus i dades personals.

Utilització de cookies

ATENEM,SL. Util.liza cookies per obtenir informació i realitzar anàlisis estadístics sobre l’ús del lloc web www.atenem.com -que sempre es pot també consultar i utilitzar de forma anònima- i per permetre el funcionament d’alguns serveis. Els cookies que utilitza ATENEM,SL. son anònims i no es refereixen a les dades personals del CONTRACTANT ni es pot accedir mitjançant les mateixes en cap cas a  les dades que el CONTRACTANT pugui tenir en el seu disc dur. La identitat del CONTRACTANT mai és introduïda directament  en la cookie i per tant no és  interceptable. Les úniques cookies no anònimes, es a dir, que permeten la identificació, sols es poden assignar prèvia autorització del CONTRACTANT quan desitja tenir identificació immediata per accedir a àrees restringides del lloc web sense que el CONTRACTANT introdueixi manualment les seves claus. En tot cas, si el CONTRACTANT desitja que no s’instal·lin aquestes cookies te la possibilitat de configurar el seu navegador per impedir-ho sense que es produeixi cap alteració o modificació en l’ús del lloc web d’ATENEM,SL.

Veracitat de les dades

El CONTRACTANT és responsable de la veracitat de les seves dades, comprometent-se a no introduir dades falses i a procedir a la rectificació dels mateixos si fos necessari. ATENEM,SL. posa a disposició del CONTRACTANT tots els mitjans perquè pugui procedir a la modificació de les seves dades. Es permet realitzar aquesta modificació des de l’àrea única privada i segura que te el  CONTRACTANT en www.atenem.com i a la que accedeix mitjançant les claus obtingudes amb el registre d’USUARI; d’aquí que el CONTRACTANT deurà de ser especialment diligent en la guarda i custodia d’aquestes claus. El CONTRACTANT manifesta que quan no introdueix les seves dades personals sinó les d’un tercer està autoritzat per aquest per la seva introducció.

Spamming o envio de correus no sol·licitats

ATENEM,SL. és absolutament contraria a la pràctica de spamming i mai realitza aquest tipus de conductes -ATENEM,SL. únicament envia informació als correus electrònics facilitats per aquells que s’hagin registrat com USUARIS en  www.atenem.com i, per tant, acceptada les presents Condicions Generals i la seva política de protecció de dades per l’envio d’aquesta informació. ATENEM,SL. tampoc permetrà l’ús d’aquestes pràctiques per part de l’USUARI, procedint  a la retirada dels serveis que pugui tenir contractades amb ATENEM,SL., i reservant-se les accions legals que resultin pertinents.

* Varis

En cas de que qualsevol clàusula del present document sigui declarada nul·la, les demés clàusules seguiran vigents i s’interpretaran tenint present la voluntat de les parts i la finalitat mateixa de les presents condicions. ATENEM,SL. podrà no exercir algun dels drets i facultats conferits en aquest document, el que no implicarà en cap cas la renuncia als mateixos, exceptuant quan hi ha reconeixement exprés per part d’ATENEM,SL..

ON SOM 

Contacte

 • Atenem.
  C/ Secretari Coloma, 64-68 Esca. A, Entresol 4ª
  08024 Barcelona

  93 595 15 17
 • email
  Aquesta adreça de correu-e està protegida dels robots de spam.Necessites Javascript habilitat per veure-la.
 • Xarxes Socials
  facebook twitter linkedin

 

 

Ultims Tweets

@vialliure Blau es el cel, Blau es el mar, tot es Blau a la terraza del restaurant la Calma de Platja D’Aro